Information från årsmötet den 24 juli

Traditionellt årsmöte i vår förening har hållits vid Sjöstugan. Här följer en sammanfattning av några av punkterna på mötet. Fullständigt protokoll kommer senare.

Möjlighet till köp av mark inom samfällighetens område

Mark- och exploateringsstrateg Ida Dessin, Borgholms kommun, informerade om att kommunstyrelsen i Borgholm har fattat beslut om att öppna för försäljning av mark för att ge möjlighet för fastighetsägarna att utöka sina tomter inom samfällighetens område. Kommunen uppskattar att det omfattar ca 8500 m2. Priset är fastställt till 160 kr/m2.
En karta med möjliga ytor som kan komma att försäljas delades ut vid mötet samt en intresseanmälan som intresserade fastighetsägare ska skicka in. Se bilagor; karta samt information om tidplanen samt en enkät. Vid försäljning kommer hänsyn att tas till samtliga fastighetsägares intressen. Till exempel kommer inte mark försäljas där det finns stigar som många använder, vändplaner ska finnas kvar, ledningar i mark beaktas liksom ett svackdike mellan Dovrestigen och Kolstadstigen.

Är du intresserad av att utöka din fastighet så ska du skicka in enkäten till kommunen senast den 31 augusti. 

I september kommer kommunen att ha ett dialogmöte med styrelsen. Det är sedan  kommunen som fattar beslut om försäljning efter fastighetsägarnas önskemål. Dialog mellan kommunen och respektive fastighetsägare avgör sedan utgången, liksom förrättning hos Lantmäteriet.

Borgholms kommun – Enkät
Borgholms kommun – Karta och information

Fiber i området

Vi fick information av Alex Ticherlaar från RGG om att de är väldigt angelägna om att avsluta projektet. All formalia ska så gott som vara klar för den sista delen av utbyggnaden, där vårt nät ska dras fram till en anslutningspunkt. RGGs plan är att gå ut med information om att de kommer att arbeta med sista grävningen samt installation av mediaomvandlare i våra fastigheter under tre helger i september. En av helgerna blir när skördefesten anordnas. Du bör då se till att du själv kan vara på Öland någon av dessa helger eller att någon granne kan släppa in teknikerna. Installation kan göras först när nätet är anslutet till annat nät, så att funktionskontroll kan göras när de är klara med installation i respektive fastighet. Det är nu sent på säsongen och ett tips till alla är att kanske teckna avtal med en operatör först nästa vår när boendet ska utnyttjas mer. 

Information om när RGG planerar att arbeta i området kommer att finnas här på webbplatsen.

Uppmaning till alla att sätta upp gatunummer på sina fastigheter

Du som idag inte har något nummer på din stuga uppmanas att sätta upp en traditionell skylt med gatunummer väl synlig från gatan. Många hittar inte till rätt fastighet. Förutom nära och kära som kommer på besök så är det många andra som är hjälpta av att husen har synliga nummer, t ex vårdpersonal, taxi, leverantörer av gods eller hantverkare som ska utföra jobb åt någon av oss. 

Skyddsjakt på kaniner

I höst kommer det utföras skyddsjakt på kaniner. Förra året var uppfattningen att det fanns flest kaniner i västra delen av området. I år tycks flest kaniner finnas i östra delen närmast Borgholm. Årsmötet beslutade därför om avskjutning även i år.

Kommentera